Skip to content

Algemenevoorwaarden Big-Hug

Artikel 1 – Definities

1.1  Opdrachtnemer: Huisdierenservice Big-Hug gevestigd Zuiderwalstraat 8, 8356 EC Blokzijl(OV).

1.2  Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren).

1.3  Opdracht: Het uitlaten en/of verzorgen en/of opvangen van de hond(en) en/of ander(e) huisdier(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4  Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

1.5  Huisdieren: Alle soorten huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden verzorgd/opgevangen.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer

2.2  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.3  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.4  Opdrachtnemer behoudt zicht te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppashonden (dieren) op grond van probleemgevend gedrag te weigeren.

2.5  Uw hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

2.6  Tijdens de wandeling dient uw hond een halsband te dragen (geen slipketting of  prikhalsband) voorzien van een naamplaatje met daarop uw naam en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

2.7  Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid mee met een groepswandeling mits dit geen onrust in de groep geeft, Ze kunnen eventueel ook apart worden uitgelaten. Honden jonger dan 6 maanden kunnen na overleg meegaan echter wel op een zodanig aangepaste wijze dat overbelasting van spieren en gewrichten wordt voorkomen. Ook kunnen zij apart worden uitgelaten.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1  Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2  De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3  De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en)en/of andere huisdieren, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

3.4  De opdrachtgever – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt huisdierenservice Big-Hug om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al noteren op het inschrijfformulier.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1  Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2  Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond en/of andere huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3  Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.4  Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat huisdierenservice Big-Hug toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) en/of andere huisdieren zich bevinden.

4.5  Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade.

4.6  Opdrachtgever wordt – indien nodig – door huisdierenservice Big-Hug op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van huisdierenservice Big-Hug valt.

4.7  Bij verhindering dient de eigenaar van de hond daags voor het uitlaten om uiterlijk 20.00 uur af te melden. Afmeldingen na 20.00 uur en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en kunnen niet worden ingehaald.

4.8  M.b.t. tot de opvang-/oppasservice is de opdrachtgever – bij het afzeggen van de mondelinge/schriftelijk vastgelegde opvang-/ oppasperiode – geen annuleringkosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende periode is gemeld bij huisdierenservice Big-Hug. In uitzonderlijke gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte of sterfte geldt het volgende: Bij annuleringen tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de betreffende periode wordt 35% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 7 en 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt 70% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen opvang-/oppasperiode in rekening gebracht.

4.9  Bij een uitlaatperiode of opvang-/oppasperiode voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van twee weken. Over iedere dag die niet binnen de opzegtermijn valt is opdrachtgever het volledige dag opvang-/oppastarief of uitlaattarief verschuldigd.

4.10  Bij thuiskomst dient een handdoek klaar te liggen zodat uw hond kan worden afgedroogd als ze nat en vies zijn, voordat ze weer uw woning binnen gaan. Huisdierenservice Big-Hug kan nooit aansprakelijkheid worden gesteld voor schade aan uw huis en/of inboedel, aangericht door een natte of vieze hond.

4.11  U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat.

4.12 Voordat u vertrekt, dient u een lijst in uw woning achter te laten met daarop alle werkzaamheden, details en aandachtspunten voor huisdierenservice Big-Hug. Tevens zullen bij het kennismakingsgesprek alle details uitvoerig worden besproken. Zo nodig wordt er een tweede gesprek  met u gepland om er zeker van te zijn dat alle details bij mij bekend zijn.

 

Artikel 5 Rechten en plichten van huisdierenservice Big-Hug

5.1 Huisdierenservice Big-Hug zal uw hond(en) en/of andere huisdieren altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 Huisdierenservice Big-Hug laat uw hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit en bij een individuele wandeling ongeveer een ½ uur.

5.3 Opdrachtgever wordt door Huisdierenservice Big-Hug op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft   Huisdierenservice Big-Hug naar eigen inzicht, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.5 Huisdierenservice Big-Hug  heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind e.d.

5.6  Huisdierenservice Big-Hug dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

5.7 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Huisdierenservice Big-Hug met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.

5.8 Huisdierenservice Big-Hug heeft ten allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw  hond te weigeren voor deelname van groeps- of individuele wandelingen.

5.9 Huisdierenservice Big-Hug heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst.

5.10 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de diensten van huisdierenservice Big-Hug. Ook op zaterdagen, zondagen en op feestdagen kunt u gebruik maken van onze diensten.

5.11 Huisdierenservice Big-Hug is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door huisdierenservice Big-Hug of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

6.2 Huisdierenservice Big-Hug is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik  gemaakt van de bij huisdierenservice Big-Hug aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.3 Huisdierenservice Big-Hug is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.

6.4 Huisdierenservice Big-Hug is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen.

6.5 Indien aansprakelijkheid van huisdierenservice Big-Hug voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.6 Huisdierenservice Big-Hug is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor huisdierenservice Big-Hug aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

6.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij huisdierenservice Big-Hug opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.8 Huisdierenservice Big-Hug kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal huisdierenservice Big-Hug vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.

6.9 Huisdierenservice Big-Hug kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling op zou kunnen lopen.

6.10 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA – verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien huisdierenservice Big-Hug aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat-, opvang-,of verzorgingsbedrag van de overeenkomst.

6.11 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) huisdierenservice Big-Hug niet bij machte is om uitlaat -, opvang-, en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal huisdierenservice Big-Hug opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op huisdierenservice Big-Hug.

 

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1  Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) en/of andere huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden/dieren) van anderen.

 

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 19% B.T.W.

8.2 Huisdierenservice Big-Hug is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.

8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

8.5 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van huisdierenservice Big-Hug.

8.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

8.7 Bij de opvangdienst dient het verschuldigde oppasbedrag contant te worden voldaan bij het brengen van uw huisdier(en) of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van huisdierenservice Big-Hug op de dag dat u uw huisdier(en) brengt.

 

Artikel 9 – Algemeen opvang honden

9.1 Uw hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest.

9.2 De entingen mogen niet ouder zijn dan een jaar en niet jonger dan een week.

9.3 Als u uw hond komt brengen, dient u een geldig vaccinatiebewijs te kunnen overhandigen.

9.4 Uw hond(en) en/of andere huisdieren dient vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien, wormen, e.d.

 

Artikel 10 – Algemeen opvang huisdieren

10.1 Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik, speciale dieetvoorschriften enz., dienen op het inschrijfformulier vermeld te worden, bij het in gebreke blijven hiervan is de opvang van iedere aansprakelijkheid ontheven. Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het werkelijke verblijf wijzingen in deze bijzonderheden voordoen, dan is de eigenaar gehouden dit bij aanvang van de opvang te melden.

10.2 Voor iedere opvangperiode dient de opdrachtgever eventuele bijzonderheden tijdig door te geven aan huisdierenservice Big-Hug.

10.3 Huisdierenservice Big-Hug is gerechtigd, zonder nadere opgave van redenen, een aanvraag te weigeren.

10.4 Indien de opdrachtgever verhinderd is op de dag dat afgesproken is zijn/haar huisdier(en)  weer op te komen halen, zal dit voortijdig telefonisch aan de opdrachtnemer gemeld moeten worden. Voor elke dag extra verzorging is de eigenaar de in het contract overeengekomen dagvergoeding verschuldigd.

10.5 Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan 7 dagen wordt overschreden, zonder dat de opdrachtgever dit aan huisdierenservice Big-Hug heeft gemeld, dan wordt huisdierenservice Big-Hug reeds nu voor dan gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden. De eventueel dan behaalde opbrengst zal huisdierenservice Big-Hug gebruiken voor het in mindering brengen op het geen de opdrachtgever aan huisdierenservice Big-Hug verschuldigd is. Het eventueel daarna resterend batig saldo zal door huisdierenservice Big-Hug   aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, zonder dat de opdrachtgever enige andere aanspraak jegens huisdierenservice Big-Hug kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om, tot aan de datum waarop het huisdier huisdierenservice Big-Hug verlaat, de vastgestelde kosten aan huisdierenservice Big-Hug te voldoen.

10.6 Mocht uw huisdier onverhoopt ziek worden en deze naar oordeel van huisdierenservice Big-Hug behandeld moet worden door een dierenarts, geeft u als opdrachtgever hiervoor toestemming. Daarbij wordt het advies van de dierenarts opgevolgd, ook in geval van inslapen bij een uitzichtloze situatie. De opdrachtgever verklaart de kosten van de medische behandeling en medicijnen te zullen terug betalen aan huisdierenservice Big-Hug, na overleg van de rekening van de dierenarts.

10.7 Huisdierenservice Big-Hug is gemachtigd om naar een dierenarts te gaan die bij haar bekend is. Indien noodzakelijk wordt ook uw eigen dierenarts geraadpleegd om eventuele achtergronden van een ziektebeeld te kunnen achterhalen.

10.8 Bij ziekte of overlijden van uw huisdier of inschakeling van een dierenarts, neemt huisdierenservice Big-Hug contact op met de opdrachtgever of zijn/haar contactpersoon. Wanneer de opdrachtgever/contactpersoon niet direct bereikbaar is, heeft huisdierenservice Big-Hug het recht te handelen naar eigen goedvinden.

10.9 De opdrachtgever – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt huisdierenservice Big-Hug om in geval van plotselinge sterfte, op kosten van de opdrachtgever, voor de begrafenis of crematie van het huisdier zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al laten opnemen in het inschrijfformulier.

10.10 Uw huisdier(en) moet(en) opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw huisdier(en) dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw huisdier(en) aangerichte schade.

10.11 Huisdierenservice Big-Hug is niet aansprakelijk voor het ontsnappen van uw huisdier en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Als uw huisdier ontsnapt, zal huisdierenservice Big-Hug alles in het werk stellen om het dier terug te vinden.

10.12 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, betrekking hebbende op de inning van (reserverings)gelden, pension-kosten, enigerlei schade veroorzaakt door uw huisdier, eventueel lichamelijk letsel en/of materiele schade aan huisdierenservice Big-Hug en/of derden veroorzaakt door uw huisdier, evenals alle andere kosten welke de opdrachtgever aan huisdierenservice Big-Hug is verschuldigd, komen voor rekening van de opdrachtgever.